Sumernet

Social, economic and environmental effects of the pilot program on the payment for forest environmental services in Lam Dong province

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là cách tiếp cận mới nhằm bảo tồn rừng đã được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, chính sách chi trả DVMTR được áp dụng thí điểm ở Lâm Đồng và Sơn La từ cuối năm 2008. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng kinh tế, xã hội và môi trường của chương trình chi trả DVMTR áp dụng thí điểm ở Lâm Đồng qua 2 năm 2009-2010, từ đó đề xuất các kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy chương trình đã góp phần làm tăng thu nhập hộ gia đình tham gia. Chương trình còn có những ảnh hưởng tích cực khác về mặt xã hội và môi trường như hạn chế tình trạng vi phạm lâm luật, giảm số vụ cháy rừng, người dân dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bảo vệ rừng, nhận thức của hộ tham gia được nâng lên.